OBJEKTIF

  1. Memantau dan menilai pelaksanaan dasar, inisiatif dan program Jabatan di semua peringkat yang meliputi pelan tindakan, program dan inisiatif Jabatan.
  2. Menyelia dan atau menyelaras pelaporan hasil pemantauan dan penilaian pelaksanaan dasar inisiatif dan program jabatan.
  3. Mengenal pasti isu-isu berkaitan pelaksanaan dasar, inisiatif dan program Jabatan dan mengemukakan cadangan penambahbaikan dan pengubahsuaian pelaksanaan dasar, inisiatif dan program jabatan.
  4. Memastikan pemberian Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan selaras dengan bidang keutamaan dan kumpulan sasaran Jabatan.

 

FUNGSI

  1. Melaksanakan R&D yang berkaitan dengan pembangunan & pemerkasaan wanita serta kesaksamaan gender.
  2. Melaksanakan kajian penilaian & naziran program (Cth: gender seal).
  3. Pengurusan Repositori (Data) Wanita.
  4. Pengurusan pengetahuan (Knowledge Management).

Kemaskini : Nov 25, 2020 @ 11:21 am