OBJEKTIF

  1. Meningkatkan ppenyertaan dan peranan aktif wanita sebagai penyumbang dan penerima faedah pembangunan negara. 
  2. Memelihara hak-hak kepentingan wanita dengan adil dan kesaksamaan gender. 
  3. Memperluaskan peluang yang saksama kepada wanita dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

 

FUNGSI

  1. Menyelaras dan melaksanakan program-program pendayaupayaan dan pemerkasaan wanita di semua sektor.
  2. Menyelaras dan melaksana program-program pembangunan wanita di semua sektor.
  3. Memantau penglibatan dan pencapaian wanita dalam 13 bidang utama DWN (senaraikan program).

Kemaskini : Nov 25, 2020 @ 11:38 am